Du är här:   TAB.se
  |  Logga in

TAB:S INTEGRITETSPOLICY


TAB:s Integritetspolicy

1.                  Inledning

Tidningstjänst AB ("TAB"), respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Policyn gäller för dig som

·         Är kund hos oss;

·         Är mottagare av försändelser (t.ex. tidningar eller tidskrifter) som vi förmedlar;

·         Besöker våra webbsidor, plattformar och sociala medier (Digitala Kanaler);

·         På annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundtjänst.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom TAB sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)[1] och kompletterande nationell lagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter. Om du vid köp av våra tjänster eller i annat sammanhang får del av en annan informationstext om personuppgiftsbehandling så gäller den framför denna generella integritetspolicy.

2.                  Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

3.                  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

3.1              När du köper våra tjänster

När du köper våra tjänster behandlar vi t.ex. ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer och i förekommande fall ditt personnummer.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

·         För att kunna leverera tjänsten som du beställt i enlighet med avtalet med dig, inklusive tjänstebeskrivningen och de särskilda villkoren för tjänsten;

·         För att administrera reklamationer och returer eller när du i övrigt kommunicerar med oss via vår kundtjänst;

·         För att genomföra kundundersökningar och marknadsaktiviteter;

·         För att upprätta avidentifierad statistik över hur TAB:s tjänster används; samt

·         För att underhålla, utveckla, testa och förbättra TAB:s tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på;

3.2              När du är mottagare av försändelser (t.ex. tidningar och tidskrifter) som vi förmedlar

Som mottagare av försändelser som TAB förmedlar behandlar vi t.ex. ditt namn, adress, uppgifter om försändelsen och mottagarinformation.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

·         För att kunna förmedla försändelser (tidningar och tidskrifter) till rätt mottagare;

·         För att administrera reklamationer och returer eller när du i övrigt kommunicerar med oss via vår kundtjänst;

·         För att upprätta avidentifierad statistik över hur TAB:s tjänster används; samt

·         För att underhålla, utveckla, testa och förbättra TAB:s tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

3.2.1         Särskilt om TAB:s budböcker

För att TAB ska kunna leverera rätt tidning till rätt mottagare används s.k. budböcker. Det är en sammanställning över vilka personer som ska ha tidningarna och vilken adress de bor på. Uppgifterna kommer dagligen in i TAB:s system via en fil från respektive tidning som mottagarna prenumererar på. Budböckerna tas antingen fram i form av en utskriven pappersbok eller i filformat som sedan skickas elektroniskt till distributörens (dvs. TAB:s tidningsutdelare) smartphone. 

3.3              När du besöker våra Digitala Kanaler och när vi använder cookies

När du besöker/använder våra Digitala Kanaler samlar vi in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra identifikationsuppgifter.

Vi kan även behandla information om din användning av Digitala Kanaler såsom transaktionshistorik och teknisk data om de enheter som du använder för att få tillgång till TAB:s Digitala Kanaler, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID och typ av webbläsare.

TAB har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra Digitala Kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den Digitala Kanalen in. Mer information om vilka cookies TAB placerat i våra Digitala Kanaler, och om hur du tar bort dessa cookies, finns nedan i TABs: cookiepolicy.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

·         För att tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler;

·         För att ge dig support vid eventuella problem med våra Digitala Kalaner;

·         För att skapa rapporter och upprätta avidentifierad statistik över användning av våra Digitala Kanaler; samt

·         För förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra Digitala Kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t ex virusattacker.

3.4              När du på annat sätt kommer i kontakt med oss och kommunicerar med oss

När du är i kontakt med oss via t.ex. kundservicefunktioner behandlar vi uppgifter hänförliga till ditt kundärende. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom Facebook) kan TAB även komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

·         För att vi ska kunna kommunicera med dig och administrera ditt ärende vid kontakt via kundservice, e-postformulär och i våra konton i sociala medier;

·         För att analysera samtal och chattar i syfte att förbättra vår kommunikation;

·         För att upprätta avidentifierad statistik över hur TAB:s kommunikationsfunktioner används; samt

·         För att underhålla, utveckla, testa och förbättra TAB:s tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

4.                  Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra TAB:s rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt vår gallringspolicy.

5.                  Laglig grund våra behandlingar av dina personuppgifter

TAB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på frågor som du ställer till kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra Digitala Kanaler eller ett intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster.

Om TAB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, vilket i regel sker genom att du aktivt får klicka i en ruta.

6.                  Säkerhet till skydd för personuppgifter

TAB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

TAB:s tystnadsplikt enligt postlagen (SFS 2010:1045) gäller brevförsändelser, men även övrig information om TAB:s kunder behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning kan i vissa fall lämnas till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

7.                  Utlämnande av personuppgifter

TAB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för TAB:s räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att TAB:s samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för TAB:s räkning undertecknar alltid avtal med TAB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom att vi ingår avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

TAB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

8.                  Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller bl.a. för information som TAB behandlar om dig i våra Digitala Kanaler. TAB:s Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

9.                  Behandling av personuppgifter om barn

TAB:s Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och TAB samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till TAB ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina barns rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

10.             Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Tidningstjänst AB. Observera att detta inte gäller den personuppgiftsbehandling som sker hos TAB:s företagskunder, det vill säga det företag från vilket du beställt din tidningsprenumeration.

Om du har frågor rörande hur TAB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta TAB:s dataskyddsombud via e-post på dataprotectionofficer@postnord.com eller via post till:

PostNord AB

Data Protection Officer

105 00 Stockholm

11.             Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

·         Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

·         Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

·         Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

·         Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.

·         Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är TAB:s tillgång till uppgifterna begränsad.

·         Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att TAB:s behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att klaga till tillämplig tillsynsmyndighet.

För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, eller veta mer om någon av rättigheterna, och förutsättningarna för att utöva dem, kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

12.             Ändring av denna integritetspolicy

TAB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på TAB:s webbsidor.

INFORMATION OM COOKIES

                        Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som läggs på din dator eller annan IT-utrustning.

En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen/en Digital Kanal ska fungera.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

                        Cookies på TAB:s webbplatser

På TAB:s webbplats används cookies av flera anledningar relaterade till funktionalitet, analys och marknadsföring. Framför allt använder vi cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra din upplevelse av besöket exempelvis så att dina val kan sparas.

                        Att säga nej till cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som används för marknadsföring utan att webbplatsen slutar fungera. Läs mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på minacookies.se.

                        Cookies som används på tab.se

                        .aspxanonymous

                        .donetnuke

                        authentication

                        gsscrollpos-253

                        language[1] Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”).